POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

IKONIMAALAUS

OU­LUN­SEU­DUN IKO­NI­MAA­LA­RIT RY

Pyhän Sergein ja Hermannin vel­jes­kun­nan alao­sas­to­na toimivan Ou­lun­seu­dun Iko­ni­maa­la­rit ry:n tar­koi­tuk­se­na on ylläpitää, edistää ja tehdä tun­ne­tuk­si or­to­dok­sis­ta iko­ni­maa­laus­pe­rin­net­tä Oulussa ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si yhdistys järjestää jä­se­nil­leen iko­ni­maa­laus­kurs­se­ja, luen­to­ti­lai­suuk­sia ja opin­to­mat­ko­ja. Yhdistys har­joit­taa myös pie­ni­mu­otois­ta jul­kai­su­toi­min­taa ja iko­ni­maa­lauk­ses­sa tar­vit­ta­vien ma­te­ri­aa­lien välitystä jä­se­nil­leen. Yk­si­tyi­sen maa­laus­har­ras­tuk­sen tukemisen lisäksi yhdistys kannustaa jä­se­nis­töään tekemään Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan hyväksi ta­pah­tu­vaa työtä.

Ak­tii­vi­nen yhteistyö Oulun or­to­dok­si­sen hiip­pa­kun­nan kanssa on näh­tä­vis­sä myös monissa Pohjois-Suomen kirkoissa ja ru­kous­huo­neis­sa, kuten näiltäkin seurakunnan nettisivuilta hyvin käy ilmi.

Yhdistys toimii eku­mee­ni­sel­la pohjalla ja jäseneksi voivat liittyä kaikki iko­no­gra­fias­ta kiin­nos­tu­neet henkilöt ja oi­keus­toi­mi­kel­poi­set yhteisöt. Yh­dis­tyk­sen kokoon­tu­mi­sa­jat ja ajan­koh­tai­set tiedot löytyvät osoit­tees­ta http://www.iko­ni­maa­la­rit.fi
Yh­tey­de­no­tot:
Marja Sarkkinen, pu­heen­joh­ta­ja
p. 0400 925 968 (iltaisin klo 17 jälkeen)
info@iko­ni­maa­la­rit.fiMERI-LAPIN IKO­NI­MAA­LA­RIT
Kokoon­tu­mi­set Kemin kirkolla.
Li­sä­tie­toa:
Kaija Reiman p. 0407633529