POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

KUOROT JA LAULUPIIRIT

OULUN OR­TO­DOK­SI­NEN KA­TE­DRAA­LI­KUO­RO

Laulajan ei tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii vä­hi­tel­len. Musii­kil­li­se­na ta­voit­tee­na on laulaa puhtaasti yhdessä.
Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan kaikkiin ääniin – koe­lau­lu­ja jär­jes­te­tään jo­kai­sel­le kiin­nos­tu­neel­le! Kuo­ro­lai­sil­le on tarjolla myös lau­lu­tun­te­ja ja stem­ma­har­joi­tuk­sia. Suurta ääntä ei tarvita, si­tou­tu­mis­ta sen sijaan lau­la­mi­nen vaatii.
Kuoro har­joit­te­lee tors­tai­sin klo 17.00–19.00 seu­ra­kun­ta­sa­lil­la ja keskittyy toi­min­nas­saan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja eri­lai­siin toi­mi­tuk­siin.
Oh­jel­mis­tos­sa on siis luon­nol­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­vei­sut. Lisäksi ka­te­draa­li­kuo­ro järjestää vuo­sit­tain muutamia kon­sert­te­ja.
kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi (syyskuun 2023 loppuun saakka, siitä alkaen Leena Lomu kts. alla)


MERI-LAPIN LAULAJAT
Sinä hyvä laulaja, joka kaipaat elämääsi hieman hen­gel­lis­tä kil­voit­te­lua musiikin muodossa :) Lau­la­mi­nen on par­haim­mil­laan rukousta, joka ren­tout­taa ja antaa hyvän mielen.
Tule Meri-Lapin laulajiin, jossa on mah­dol­li­suus tutustua or­to­dok­si­seen kirk­ko­lau­luun sekä by­sant­ti­lai­seen, ser­bia­lai­seen ja slaa­vi­lai­seen hen­gel­li­seen lau­lu­pe­rin­tee­seen.
Kuoroa johtaa kanttori Leena Lomu, p. 044 5115 748, leena.lomu@ort.fi
Ter­ve­tu­loa laulamaan!


Oulun alueen kuorot lokakuusta 2023 alkaen, vetäjinä kanttorit Leena Lomu ja Reijo Kinnunen:

KATEDRAALIKUORO toimii seurakunnan pääkuorona, joka edustaa suuremmissa palveluksissa.
Harjoitukset torstaisin klo 17: to 5.10., to 19.10., to 2.11., to 9.11., to 16.11., to 7.12., to 14.12, to 21.12.

LAULULINTUSET toimii opetuskuorona nuorille ja työikäisille. Kuorossa harjoitellaan peruskirkkoveisuja ja hengellisiä lauluja. Harjoitukset torstaisin klo 17 ellei toisin mainittu: to 12.10, pe 20.10. klo 17-20 LAULUN WORKSHOP Liisi Pettersson (ilmoittautumiset Leenalle), pe 3.11. klo 17 yht. harjoitus slaavil. kuoron kanssa, to 30.11. klo 17, to 14.12. klo 17.30 yhteisharjoitus katedraalissa

SLAAVILAINEN KUORO kokoontuu kerran kuukaudessa harjoittelemaan kirkkoslaavinkielistä liturgiaa, hengellisiä veisuja ja muita slaavilaisia lauluja. Harjoitukset ovat torstaisin salissa ellei toisin ole mainittu: ke 20.9. klo 17.30, to 26.10. klo 17.30, pe 3.12. klo 17 yhteisharjoitus lintusten kanssa, to 23.11. klo 17.30, to 14.12. klo 17.30 yhteisharjoitus kirkossa

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää: kanttori Leena Lomu, p. 044 511 5748