Ter­ve­tu­loa Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan sivuille!

Oulun, Lapin ja Kajaanin or­to­dok­si­set seu­ra­kun­nat liit­tyi­vät yhteen 1.1.2022.
Uudessa Pohjois-Suomen or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa on noin 4 500 jäsentä.
Seu­ra­kun­nan kes­kus­paik­ka on Oulu ja kirk­ko­her­ra­na toimii rovasti Marko Patronen.
Lapin ja Kajaanin seu­ra­kun­nat ovat nyt Pohjois-Suomen seu­ra­kun­taan liit­ty­nee­nä nimeltään Lapin kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.
Kap­pe­li­seu­ra­kun­tien ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten il­moit­ta­mi­nen sekä muu ajan­koh­tai­nen pai­kal­li­nen tie­dot­ta­mi­nen hoituu edelleen alueen omien net­ti­si­vu­jen kautta.
Tutut työn­te­ki­jät jatkavat teh­tä­vis­sään kaikilla alueilla myös yh­dis­ty­mi­sen jälkeen.
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sel­le seu­ra­kun­nal­le on mar­ras­kuus­sa 2021 valittu seu­ra­kun­nan­val­tuus­to, jossa on edustajia kaikkien yh­dis­ty­vien seu­ra­kun­tien alueilta.
Pohjois-Suomen seu­ra­kun­nan kanslian säh­kö­pos­tio­soi­te pohjoinen@ort.fi on nyt käytössä.
Tois­tai­sek­si käytössä ovat myös Oulun, Lapin ja Kajaanin seu­ra­kun­tien vanhat säh­kö­pos­tio­soit­teet.
Tällä si­vus­tol­la tie­do­te­taan paitsi koko seu­ra­kun­taa kos­ke­vis­ta asioista, myös eri­tyi­ses­ti Oulun seu­ra­kun­nan alueen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta ja toi­min­nas­ta.
Uudet net­ti­si­vut ovat vielä ke­hi­tys­työn alla ja niistä voi antaa pa­lau­tet­ta ja toiveita osoit­tee­seen tuukka.rantanen@ort.fi
Oulun, Meri-Lapin, Pohjois-Poh­jan­maan ja Koil­lis­maan  ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja toi­min­taan pääsee klik­kaa­mal­la sivun yläosassa olevia valikkoja (Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, Kerhot ja kuorot jne.)
tai etusivun ylimpänä olevaa valikkoa joka näyttää tältä:


VOIMASSA OLEVAT KO­RO­NA­RA­JOI­TUK­SET

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi on voimassa tois­tai­sek­si il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun ka­te­draa­lin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin isä Markolle p. 044 5115 742 tai isä Tuukalle 044 5115 744 (teks­ti­vies­ti tai soitto).
Kerro mihin pal­ve­luk­seen haluat osal­lis­tua ja montako henkilöä olisi tulossa.
Saat var­mis­tuk­sen teks­ti­vies­til­lä onko pal­ve­luk­seen mah­dol­lis­ta osal­lis­tua.
Tällä hetkellä Oulussa ka­te­draa­liin mahtuu kirk­ko­kan­saa max 30 henkeä / palvelus.

At­ten­dance at services in the Oulu Cathedral is limited to a maximum of 30 wors­hip­pers
Signup for the services in the Oulu Cathedral from Dec 23rd onwards until further notice.
Signup to Fr. Marko, 044 5115 742 or Fr. Tuukka 044 5115 744 (call or msg.).
Please include which service you wish to attend to and how many people you´ll sign up.

Seu­ra­kun­ta­lai­sia pyydetään huo­mioi­maan edelleen hy­gie­niaoh­jeis­tuk­set, tur­va­vä­lit ja maskin käyttö kirkossa. Oireisena ei saa tulla kirkkoon.
Maskeja ja käsidesiä on tarjolla kirkon ovella.
Seu­ra­kun­nan muut kokoon­tu­mi­set ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia lu­kuu­not­ta­mat­ta ovat tois­tai­sek­si tauolla.
5.1.2022MET­RO­PO­LIIT­TA ELIAN TOI­MIT­TA­MA TEOFANIAN LITURGIA JA SUURI VE­DEN­PY­HI­TYS 6.1.22KUULUTUS

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton sään­tö­mää­räi­nen kokous pidetään Oulun or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa, Torikatu 74, 90120 Oulu lau­an­tai­na tammikuun 22. päivänä 2022 klo 10.00 alkaen.

Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokouksen tar­kas­tet­tu pöy­tä­kir­ja asetetaan va­li­tusosoi­tuk­sin seu­ra­kun­ta­lais­ten näh­tä­väk­si 31.1.2022 lähtien nel­jän­tois­ta (14) päivän ajaksi kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­sa (Torikatu 74, 90120 Oulu) viraston au­kio­loai­koi­na.

Kuultõs

Tâʹvv-Lääʹddjân­nam or­to­dooks­laž seäʹbrrkååʹdd seäʹbrrkåʹdd­välddõõzz såbbar såbbrõõžžât sueʹvet 22.1.2022 čiâss 10 Oulu or­to­dooks­laž seäʹbrrkåʹdd­kueʹrncest (Torikatu 74, Oulu).

Seäʹbrrkåʹdd­välddõõzz täʹrǩstum påʹrddǩeʹrjj lij vueiʹn­nem­nal­la läit­tampõʹmm­ji­vuiʹm 31.1.2022 ääʹljeeʹl 14 peeiʹv ääiʹj ceer­kav­kontt­rest (Torikatu 74, Oulu) veʹrǧǧ­konttâr ää­vaiåår­ra­maa­iʹ­ji.

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.