OULUN OR­TO­DOK­SI­NEN KA­TE­DRAA­LI­KUO­RO

Laulajan ei tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii vä­hi­tel­len. Musii­kil­li­se­na ta­voit­tee­na on laulaa puhtaasti yhdessä.


Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan kaikkiin ääniin – koe­lau­lu­ja jär­jes­te­tään jo­kai­sel­le kiin­nos­tu­neel­le! Kuo­ro­lai­sil­le on tarjolla myös lau­lu­tun­te­ja ja stem­ma­har­joi­tuk­sia. Suurta ääntä ei tarvita, si­tou­tu­mis­ta sen sijaan lau­la­mi­nen vaatii.


Kuoro har­joit­te­lee tors­tai­sin klo 17.00–19.00 seu­ra­kun­ta­sa­lil­la ja keskittyy toi­min­nas­saan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja eri­lai­siin toi­mi­tuk­siin.


Oh­jel­mis­tos­sa on siis luon­nol­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­vei­sut. Lisäksi ka­te­draa­li­kuo­ro järjestää vuo­sit­tain muutamia kon­sert­te­ja.


Ota rohkeasti yhteyttä:

kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi

LAPSI- JA NUO­RI­SO­KUO­RO

tors­tai­sin

klo 16.30-18.00

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta­sa­li

Torikatu 74, 90120 Oulu


Kou­lui­käi­sil­le tar­koi­tet­tu kuoro, jonka

oh­jel­mas­sa on kirk­ko­vei­su­jen lisäksi myös muita lauluja mm. by­sant­ti­lai­sia ja slaa­vi­lai­sia or­to­dok­sisia veisuja.


Kuoroa johtaa kanttori Leena Lomu

leena.lomu@ort.fi

tai  p. 044 511 5748

OPI RE­SI­TOI­MAAN - lu­ki­ja­kurs­si

Kes­ki­viik­koi­sin klo 18.00-19.00 


Kurssilla ope­tel­laan re­si­toi­maan (lukemaan). Lisäksi tutus­tu­taan eh­too­pal­ve­lus­ten ja liturgian jär­jes­tyk­seen. Kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta!

Opetusta antavat kanttori

Juhani Matsi, puh. 044-5115743,

juhani.matsi@ort.fi


ÄITI/ISÄ-LAP­SI­PII­RI Oulussa ja Kemissä

Syksyllä alkaa kokoon­tu­maan jälleen kaivattu lap­si­pii­ri, jossa pikkuinen voi tulla joko äidin, isän, iso­van­hem­pien, muun huoltajan, kummin tai vaikka iso­si­sa­ren kanssa ker­hoi­le­maan kanssamme.

Kokoon­num­me Oulussa tors­tai­sin klo 11-12.30 ker­ho­huo­neel­la vä­li­pa­lalan ja yh­des­sä­olon merkeissä, Kemissä seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17.

Oh­jel­mas­sa tarpeen mukaan myös mus­ka­ri­lau­lu­ja :)


Oulussa to 8.9.2022 alkaen

klo 11-12.30


Kemissä ke 31.8.2022 alkaen

klo 16-17


Kerhosta vastaa

kanttori Leena Lomu

p. 044 511 5748

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI

Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le ja or­to­dok­si­ses­ta kirkosta kiin­nos­tu­neil­le. Katso li­sä­tie­dot tästä.

TIE TRA­DI­TIOON -kurssi

Kaikille avoin or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­ta kä­sit­te­le­vä kurssi, jonka kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh­tey­des­sä. Kokoon­num­me jälleen to 29.9. alkaen klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen Aiheena on "Jeesuksen rukous".


Syksyn 2022 illat:

to 29.9. klo 17, aiheena Jeesuksen rukous, pe­rus­asioi­den äärellä

to  27.10. klo 17, Kemin kirkon isän­nöit­si­jä Ville Lyytinen opettaa solmimaan ru­kous­nau­haa sekä kertoo Jeesuksen ru­kous­pal­ve­luk­sis­ta kahden vuoden ajalta Kemissä

to 24.11. klo 17, aiheena Jeesuksen rukous, sy­ven­ny­tään igumeni Haritonin kokoamiin ope­tuk­siin aiheesta


Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882


ILTA ESI­PAI­ME­NEN KANSSA

Matalan kynnyksen kes­kus­te­luil­lat vaih­tu­vis­ta hen­gel­li­sis­tä teemoista Oulun hiip­pa­kun­nan tiloissa met­ro­po­liit­ta Elian johdolla.


Lue lisää tästä hiip­pa­kun­nan omilta sivuilta

OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI

Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.

Kokoon­num­me vuo­ro­tel­len ope­tus­ryh­mä­nä ja raa­mat­tu­pii­ri­nä seu­raa­vi­na perjantai-iltoina verkossa klo 18.00 - 21.00.


Raa­mat­tu­pii­rin vetäjä on lukija Johannes Mäntymäki, p. 040 410 2882

Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le tästä:  http://o-krypta.blogspot.fi/

MAISTAKAA JA KATSOKAA -vir­tu­aa­li­kurs­si netissä 

Seminaari-illat ovat tar­koi­tet­tu kaikille or­to­dok­seil­le,
jotka haluavat har­joit­taa ai­vo­jump­paa pyhien asioiden äärellä. Sy­ven­näm­me kä­si­tys­täm­me or­to­dok­si­sen kirkon teo­lo­gi­siin nä­ke­myk­siin. "Or­to­dok­si­nen teologia on kirkon omatunto."

Iltojen päi­vä­mää­rät näkyvät yllä Raa­mat­tu­pii­rin tiedoissa (kohta jossa lukee Ope­tus­se­mi­naa­ri).

Lue li­sä­oh­jeet miten pääset mukaan tästä


vetäjänä Johannes Mäntymäki, p. 040 410 2882


OU­LUN­SEU­DUN IKO­NI­MAA­LA­RIT RY.

Oulun or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa vuodesta 1976 toiminut iko­ni­maa­laus­ker­ho jär­jes­täy­tyi Ou­lun­seu­dun Iko­ni­maa­la­rit -nimiseksi yh­dis­tyk­sek­si vuonna 1989. Yhdistys toimii tiiviisti Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä ja on Pyhän Sergein ja Hermannin vel­jes­kun­nan jäsen.

Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on ylläpitää, edistää ja tehdä tun­ne­tuk­si or­to­dok­sis­ta iko­ni­maa­laus­pe­rin­net­tä ennen kaikkea Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan piirissä.

Tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si yhdistys:

  • järjestää iko­ni­maa­laus­kurs­se­ja ja luen­to­ti­lai­suuk­sia. Luen­to­ti­lai­suuk­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki asiasta kiin­nos­tu­neet.
  • järjestää jä­se­nil­leen koti- ja ul­ko­mai­sia opin­to­mat­ko­ja­jär­jes­tää iko­ni­näyt­te­lyi­tä
  • har­joit­taa tiedotus- ja jul­kai­su­toi­min­taa
  • har­joit­taa maa­lauk­ses­sa tar­vit­ta­vien ma­te­ri­aa­lien välitystä jä­se­nil­leen

Yh­dis­tyk­sen tärkeänä toi­min­tata­voit­tee­na on tuottaa ikoneja Oulun seu­ra­kun­nan alueen py­hä­köi­hin ja muihin kir­kol­li­siin tiloihin. Tärkeänä tehtävänä nähdään seu­ra­kun­nan toiminnan tukeminen tuot­ta­mal­la ikoneita Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan huo­mio­no­soi­tus- ja lah­joi­tus­tar­koi­tuk­sia varten.

Ak­tii­vi­nen yhteistyö Oulun hiip­pa­kun­nan kanssa on näh­tä­vis­sä myös monissa Pohjois-Suomen kirkoissa ja ru­kous­huo­neis­sa.

Yhdistys toimii eku­mee­ni­sel­la pohjalla ja jäseneksi voivat liittyä kaikki iko­no­gra­fias­ta kiin­nos­tu­neet henkilöt ja oi­keus­toi­mi­kel­poi­set yhteisöt. Yh­dis­tyk­sen kokoon-tumisajat ja ajan­koh­tai­set tiedot löytyvät osoit­tees­ta http://www.iko­ni­maa­la­rit.fi


Yh­tey­de­no­tot:

Heljä-Marja Surcel

p. 045 630 8463

info@iko­ni­maa­la­rit.fi

MERI-LAPIN IKO­NI­MAA­LA­RIT

Kokoon­tu­mi­set Kemin kirkolla.

Li­sä­tie­toa:

Kaija Reiman p. 0407633529

OULUN POS­LII­NI­MAA­LAUS­KER­HO

Pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho on pe­rus­tet­tu vuonna 1999 Oulun or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan silloisen papiston kan­nus­ta­ma­na. Luot­ta­muse­li­met myönsivät kerholle mää­rä­ra­han ja saimme han­ki­tuk­si "oman" polt­to­uu­nin seu­ra­kun­nan tiloihin. Siitä kiitos! Kerho on vuosien saatossa muo­tou­tu­nut eku­mee­ni­sek­si ja mo­ni­kan­sal­li­sek­si yh­tei­sök­si. Lähes puolet jäsenistä kuuluu edellä mai­nit­tui­hin ryhmiin. Olemme luul­ta­vas­ti Suomessa ainoa or­to­dok­si­sen kirkon piirissä toimiva pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho.


Maalaamme esi­mer­kik­si as­tias­to­ja, tauluja, koriste-esineitä ym. Keväisin olemme pitäneet näyttelyn seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen eteis­vit­rii­nis­sä.


Kerho kokoontuu pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin syyskuu - toukokuun välisenä ajan­jak­so­na seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu) klo 17 alkaen. Poik­keuk­sis­ta sovitaan kokoon­tu­mi­sil­lois­sa. 


Ohjaajana ja yh­teys­hen­ki­lö­nä toimii Manja Isokoski p. 040 5598567.

Ter­ve­tu­loa!

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1666439026239_ak2kansi-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.