OULUN OR­TO­DOK­SI­NEN KA­TE­DRAA­LI­KUO­RO

Laulajan ei tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii vä­hi­tel­len. Musii­kil­li­se­na ta­voit­tee­na on laulaa puhtaasti yhdessä.


Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan kaikkiin ääniin – koe­lau­lu­ja jär­jes­te­tään jo­kai­sel­le kiin­nos­tu­neel­le!Kuo­ro­lai­sil­le on tarjolla myös lau­lu­tun­te­ja ja stem­ma­har­joi­tuk­sia. Suurta ääntä ei tarvita, si­tou­tu­mis­ta sen sijaan lau­la­mi­nen vaatii.


Kuoro har­joit­te­lee tors­tai­sin klo 17.00–19.00 seu­ra­kun­ta­sa­lil­la ja keskittyy toi­min­nas­saan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja eri­lai­siin toi­mi­tuk­siin.


Oh­jel­mis­tos­sa on siis luon­nol­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­vei­sut. Lisäksi ka­te­draa­li­kuo­ro järjestää vuo­sit­tain muutamia kon­sert­te­ja.


Ota rohkeasti yhteyttä:

kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi

OPI RESITOIMAAN - lukijakurssi

Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 


Kurssilla opetellaan resitoimaan (lukemaan). Lisäksi tutustutaan ehtoopalvelusten ja liturgian järjestykseen. Kaikki ovat tervetulleita!

Opetusta antavat kanttori

Juhani Matsi, puh. 044-5115743,

juhani.matsi@ort.fi


KIRKKOLAULUPIIRI

*** KIRKKOLAULUPIIRI ON TOISTAISEKSI TAUOLLA ***

Laulamme py­hiin­vael­lus­musiik­kia, kirkkoveisuja ja kansanlauluja.

Tule mukaan kokemaan laulamisen ilo!

Vetäjänä kanttori Juhani Matsi


LAPSIKUORO


Koronarajoitusten vuoksi toistaiseksi tauollla


Kuorossa opetellaan helppoja kirkkolauluja lastenlauluja ja  hengellisiä veisuja, joita laulamme seurakunnan juhlissa ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa.

Tervetuloa tähän hauskaan joukkoon!

Kanttori Juhani johtaa kuoroa, toinen johtaja on Iri Vornanen

Kanttori Juhanin puhelin numero on 044-5115743 tai juhani.matsi@ort.fi

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI

Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le ja or­to­dok­si­ses­ta kirkosta kiin­nos­tu­neil­le. Katso li­sä­tie­dot tästä.

TIE TRA­DI­TIOON -kurssi

Kaikille avoin or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­ta kä­sit­te­le­vä kurssi, jonka kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh­tey­des­sä. Ko­ro­na­ti­lan­teen salliessa koonnumme jälleen hel­mi­kuus­sa 2022.


Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882


OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI

Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.

Verk­koko­koon­tu­mi­set keväällä 2021 sunnuntai klo 17.00 - 20.00:

- 2.5. Sa­ma­ria­lai­sen naisen sunnuntai (jatkamme Luuk. 6: 17 eteenpäin)

- 6.6. Toinen (2.) hel­lun­tain jälkeinen sunnuntai

- Heinäkuu taukoa

- 1.8. Kun­nial­li­sen ja elä­väk­si­te­ke­vän ristin esiin­tuo­mi­nen

- Syys­kuus­ta eteenpäin ar­vioi­daan kokoon­tu­mis­ta ko­ro­na­ti­lan­teen mukaan. Joko jatkamme verkossa tai siirrymme fyysiseen kokoon­tu­mi­seen.

Huomio! Kuukauden en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na kokoon­num­me raa­mat­tu­pii­ri­nä ja vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na ope­tus­ryh­mä­nä

Lukija Johannes Mäntymäki piirin vetäjä p. 040 410 2882

Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le Raa­mat­tu­pii­rin verk­ko­si­vuil­ta:  http://o-krypta.blogspot.fi/

Maistakaa ja katsokaa -vir­tu­aa­li­kurs­si netissä 

lue li­sä­oh­jeet miten pääset mukaan tästä


vetäjänä Johannes Mäntymäki


KIR­JAL­LI­SUUS­PII­RI

Kir­jal­li­suus­pii­ri on tois­tai­sek­si tauolla.

Kaikki kir­jal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neet ovat ter­ve­tul­lei­ta kes­kus­te­le­maan illan kirjasta.

Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen.

tuukka.rantanen@ort.fi

OU­LUN­SEU­DUN IKO­NI­MAA­LA­RIT RY.

Oulun or­to­dok­si­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa vuodesta 1976 toiminut iko­ni­maa­laus­ker­ho jär­jes­täy­tyi Ou­lun­seu­dun Iko­ni­maa­la­rit -nimiseksi yh­dis­tyk­sek­si vuonna 1989. Yhdistys toimii tiiviisti Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä ja on Pyhän Sergein ja Hermannin vel­jes­kun­nan jäsen.

Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on ylläpitää, edistää ja tehdä tun­ne­tuk­si or­to­dok­sis­ta iko­ni­maa­laus­pe­rin­net­tä ennen kaikkea Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan piirissä.

Tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si yhdistys:

  • järjestää iko­ni­maa­laus­kurs­se­ja ja luen­to­ti­lai­suuk­sia. Luen­to­ti­lai­suuk­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki asiasta kiin­nos­tu­neet.
  • järjestää jä­se­nil­leen koti- ja ul­ko­mai­sia opin­to­mat­ko­ja­jär­jes­tää iko­ni­näyt­te­lyi­tä
  • har­joit­taa tiedotus- ja jul­kai­su­toi­min­taa
  • har­joit­taa maa­lauk­ses­sa tar­vit­ta­vien ma­te­ri­aa­lien välitystä jä­se­nil­leen

Yh­dis­tyk­sen tärkeänä toi­min­tata­voit­tee­na on tuottaa ikoneja Oulun seu­ra­kun­nan alueen py­hä­köi­hin ja muihin kir­kol­li­siin tiloihin. Tärkeänä tehtävänä nähdään seu­ra­kun­nan toiminnan tukeminen tuot­ta­mal­la ikoneita Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan huo­mio­no­soi­tus- ja lah­joi­tus­tar­koi­tuk­sia varten.

Ak­tii­vi­nen yhteistyö Oulun hiip­pa­kun­nan kanssa on näh­tä­vis­sä myös monissa Pohjois-Suomen kirkoissa ja ru­kous­huo­neis­sa.

Yhdistys toimii eku­mee­ni­sel­la pohjalla ja jäseneksi voivat liittyä kaikki iko­no­gra­fias­ta kiin­nos­tu­neet henkilöt ja oi­keus­toi­mi­kel­poi­set yhteisöt. Yh­dis­tyk­sen kokoon-tumisajat ja ajan­koh­tai­set tiedot löytyvät osoit­tees­ta http://www.iko­ni­maa­la­rit.fi


Yh­tey­de­no­tot:

Heljä-Marja Surcel

p. 045 630 8463

info@iko­ni­maa­la­rit.fi

MERI-LAPIN IKO­NI­MAA­LA­RIT

Kokoon­tu­mi­set Kemin kirkolla.

Li­sä­tie­toa:

Kaija Reiman p. 0407633529

OULUN POS­LII­NI­MAA­LAUS­KER­HO

Pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho on pe­rus­tet­tu vuonna 1999 Oulun or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan silloisen papiston kan­nus­ta­ma­na. Luot­ta­muse­li­met myönsivät kerholle mää­rä­ra­han ja saimme han­ki­tuk­si "oman" polt­to­uu­nin seu­ra­kun­nan tiloihin. Siitä kiitos! Kerho on vuosien saatossa muo­tou­tu­nut eku­mee­ni­sek­si ja mo­ni­kan­sal­li­sek­si yh­tei­sök­si. Lähes puolet jäsenistä kuuluu edellä mai­nit­tui­hin ryhmiin. Olemme luul­ta­vas­ti Suomessa ainoa or­to­dok­si­sen kirkon piirissä toimiva pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho.


Maalaamme esi­mer­kik­si as­tias­to­ja, tauluja, koriste-esineitä ym. Keväisin olemme pitäneet näyttelyn seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen eteis­vit­rii­nis­sä.


Kerho kokoontuu pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin syyskuu - toukokuun välisenä ajan­jak­so­na seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu) klo 17 alkaen. Poik­keuk­sis­ta sovitaan kokoon­tu­mi­sil­lois­sa. 


Ohjaajana ja yh­teys­hen­ki­lö­nä toimii Manja Isokoski p. 040 5598567.

Ter­ve­tu­loa!

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.