KIRK­KO­KER­HO OULUSSA

Kirk­ko­ker­ho on ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi tois­tai­sek­si tauolla


Lapsille tar­koi­tet­tu kirk­ko­ker­ho kokoontuu sun­nun­tai­sin ker­ho­huo­neel­la (Torikatu 74) klo 10-10.45.
Oh­jel­mas­sa on ohjattua as­kar­te­lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jälkeen mennään ka­te­draa­liin ja osal­lis­tu­taan pyhään eh­tool­li­seen yhdessä van­hem­pien kanssa.


Tie­dus­te­lut: Anne Patronen,

p. 040 540 8943

säh­kö­pos­ti: an­ne­pat­ro­nen0@gmail.com

LAPSIKUORO

Koronarajoitusten vuoksi toistaiseksi tauolla

Oulun ortodoksinen lapsikuoro aloittaa toimintansa lauantaina syyskuun 4. päivänä klo 16.00 seurakunnan tiloissa (Torikatu 74).

Kuorossa opetellaan helppoja kirkkolauluja, lastenlauluja ja hengellisiä veisuja, joita laulamme seurakunnan juhlissa ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa.

Tervetuloa tähän hauskaan joukkoon!


Kanttori Juhani Matsi johtaa kuoroa, toinen johtaja on Iri Vornanen Oulun ortodoksisesta katedraalikuorosta.


Kanttori Juhanin puhelinnumero on 044 5115 743, juhani.matsi@ort.fi

NUORTEN LAUANTAI-ILLAT OULUSSA

HUOM! Kevään 2022 nuorten illat alkavat heti kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set sen sallivat.

Päi­vä­mää­rät jul­kais­taan näillä sivuilla lä­hi­viik­koi­na.


Illat alkavat kirkossa vi­gi­lial­la klo 17, mutta jos ei pääse heti siihen mukaan niin ter­ve­tu­loa jouk­koom­me myöhemmin. Ker­ho­huo­neel­le siir­ry­tään kirkosta n. klo 18:30., jossa jatkamme pelien, yh­des­sä­olon, toisinaan leffojen / muun mukavan tekemisen parissa, pientä purtavaa unoh­ta­mat­ta :)

Illat päättyvät klo 22.

Aiheista saa mie­lel­lään esittää myös toiveita.


Ta­paa­mi­siin!

isä Tuukka

ja kanttori Leena


tuukka.rantanen@ort.fi
,044 5115 744

leena.lomu@ort.fi, 044 5115 748

Kris­ti­nop­pi­lei­ri kesällä 2022

Huom! Kripari on täynnä, mutta va­ra­si­joil­le voi vielä il­moit­tau­tua

Oulun or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää vuonna 2007 syn­ty­neil­le nuorille kris­ti­nop­pi­lei­rin 3.–9.7.2022 Koortilan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Mu­hok­sel­la (Koor­ti­lan­tie 30, 91500, Muhos).

Leiri alkaa sunnuntai-iltana 3.7. klo 18 ja päättyy lau­an­tai­na 9.7. klo 13.

Pää­tös­li­tur­gia toi­mi­te­taan Oulun Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa (Torikatu 74) sun­nun­tai­na 10.7. klo 10.

Kriparin ohjelmaan kuuluu or­to­dok­si­suu­teen tutus­tu­mis­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, kes­kus­te­lua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä mukavaa yh­des­sä­oloa.

Li­sä­tie­dot: tuukka.rantanen@ort.fi / oulu@ort.fi

Lasten päi­vä­lei­ri ke­sä­kuus­sa 2022

Oulun or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää päi­vä­lei­rin ala­kou­lui­käi­sil­le lapsille (7–13v.) ma-pe 6.-10.6.2022 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74).

Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä sekä osal­lis­tu­taan lyhyisiin ru­kous­het­kiin ja ope­tus­tuo­kioi­hin.

Lei­ri­pap­pi­na toimii isä Tuukka Rantanen ja kant­to­ri­na Leena Lomu, lisäksi mukana on lei­rioh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen saaneita seu­ra­kun­nan nuoria. Lei­ri­päi­vien aikana osal­lis­tu­jil­le tarjotaan ateria ja välipala.

Leirin hinta on seu­ra­kun­nan jäsenille 25 euroa. Il­moit­tau­tu­mi­nen 31.5. mennessä

oulu@ort.fi / 044 5115 741

Haluatko oh­jaa­jak­si leireille?

Oulun or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta hakee lasten ja nuorten leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja mie­lel­lään kris­ti­nop­pi­lei­rin käynyt.

Oh­jaa­jal­la tulee olla ONL:n lei­ri­noh­jaa­ja­kou­lu­tus tai kou­lu­tuk­seen tulee osal­lis­tua tämän kevään aikana.

Tietoja kou­lu­tuk­ses­ta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seu­ra­kun­nas­ta. Seu­ra­kun­ta maksaa en­sim­mäis­tä kertaa kurssille osal­lis­tu­vien osal­lis­tu­mis­mak­sun.

Ohjaajat valitaan en­sisi­jai­ses­ti Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan alueen ha­ki­jois­ta. Li­sä­tie­to­ja: oulu@ort.fi / 044 5115 741.

Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set 31.3.2022 mennessä säh­kö­pos­tit­se oulu@ort.fi tai osoit­tee­seen: Oulun or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen merkintä "ohjaaja".

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA


KIRKKOHERRANVIRASTO

Torikatu 74, 90120 Oulu

p. 044 5115 741

email: pohjoinen@ort.fi


Virasto avoinna ma-pe klo 9-12


Virkatodistukset tilataan keskusrekisteristä

p. 040 358 3625


Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742


Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

Kanttori Juhani Matsi

p. 044 5115 743


Kanttori Leena Lomu

p. 044 5115 748


Hiippakunnan päivystävä pappi

p. 045 225 7002 (ei tekstiviestejä)


email: etunimi.sukunimi@ort.fi

Aamun Koiton verkkolehti

sekä näköisversio:

1639735678315_ak3-me.JPG
1641222959120_aamun_koitto_nega_nelio-sm.jpg

© Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. Kaikki oikeudet pidätetään.